Vanuit de ledenraad

Besluiten ledenraad 25 juni 2020

Vanuit de Ledenraad

Op 25 juni 2020 werd de voorjaarsvergadering van het bestuur met de ledenraad van Haag Atletiek gehouden. Onderstaande besluiten werden genomen.
• Financieel Jaarverslag 2019.
Vanwege de Corona-crisis was het niet mogelijk voor de kascontrolecommissie om fysiek de jaarcijfers te controleren. De ledenraad heeft niettemin ingestemd met het financieel jaarverslag 2019 onder voorbehoud van een goedkeurende controle over de jaren 2019 en 2020.

• Financiën en Corona-crisis
De ledenraad heeft kennis genomen van de financiële effecten van de Corona-crisis. De resultaten van het 1e kwartaal leveren geen problemen op. Haag Atletiek heeft overheidssteun gevraagd en gekregen. Aan alle leden zijn contributiekortingen aangeboden en daar is slechts miniem gebruik van gemaakt. Voorts is gesproken over doorbetaling van ZZP’ers, de baanhuur en de relatie met sponsoren. Het is nog niet bekend wat het effect is van de Corona-crisis op het jaarresultaat. Het bestuur volgt de kosten en opbrengsten en bespreekt in de maandelijkse vergadering de stand van zaken.

• Voordracht en benoeming nieuwe bestuursleden
Op voordracht van het bestuur heeft de ledenraad unaniem ingestemd met onderstaande benoemingen:
o Jan Passchier als bestuurslid accommodatiebeheer
o Froukje van de Berg als bestuurslid jeugd
o Anne van der Kooi als bestuurslid baanatletiek (herbenoeming)
o Theo van der Linden als bestuurslid interne zaken (herbenoeming)

• Voorts is gesproken over het Jaarverslag 2019 van de Vertrouwenscontactpersonen, het concept koersplan 2020 – 2024 en gevraagd om het Jaarverslag 2019 van Haag Atletiek, het tekort aan trainers bij de powerwalkers en tot slot heeft de ledenraad informatie ontvangen over De Strip.

Volgende bijeenkomst van bestuur en ledenraad is voorzien op 10 september 2020.

Ledenraad Overzicht