Kort verslag vergadering bestuur en ledenraad Haag

Vanwege de coronamaatregelen waren bestuur en ledenraad digitaal ‘bij elkaar’. De nieuw gekozen ledenraadsleden Suzanne Giezeman, Caroline Verduin en Annemiek van der Meer werden door de voorzitter welkom geheten.

Terugtreden secretaris
De voorzitter maakte melding van het terugtreden van onze secretaris PieraMereu. De voortdurende coronacrisis en de daaraan verbonden werkzaamheden van Piera op bestuurlijk niveau in de zorg gaan niet meer samen met het runnen van het secretariaat van Haag Atletiek.

Jaarcijfers
De jaarcijfers 2020 werden door de penningmeester gepresenteerd.Daarbij gaf hij aan dat de kascontrolecommissie de ledenraad adviseert het bestuur decharge te verlenen voor de jaren 2019 en 2020. Het integrale verslag van de kascontrolecommissie zal aan de ledenraad worden aangeboden. De ledenraad stelde vragen over de voorwaarden waaronder coronasubsidie was verstrekt en de bestemming van het financiële overschot. Deze vragen werden door de penningmeester en de voorzitter naar tevredenheid beantwoord. De ledenraad complimenteerde het bestuur voor het transparante overzicht.

Voorts stemde de ledenraad unaniem in met het voorstel van het bestuur om de leden in de gelegenheid te stellen een bedrag van €50terug te vragen van de contributie 2021.

De vaststelling van de jaarcijfers 2020 zal plaatsvinden in de junivergadering.

Stand van zaken nieuwbouw
De ledenraad werd door Anne van der Kooi geïnformeerd over de laatste stand van zaken met betrekking tot het nieuwe Centrum voor Sport en Bewegen.

Het eindrapport van het structuurontwerp van het Centrum voor Sport en Bewegen is nagenoeg klaar en zal binnenkort aan de belangrijkste stakeholders worden aangeboden. Er wordt enige publiciteit rondom het openbaar maken van dit eindrapport verwacht. De ledenraad stelde een aantal vragen en maakte het bestuur deelgenoot van de zorgen (behoud identiteit, mobiliteit gebruik ruimte) die bij de ledenraad leven. Het bestuur deelde de zorgen van de ledenraad.

Naar verwachting ontvangt de ledenraad in november van dit jaar een voorstel over een go/no-go van het Centrum voor Sport en Bewegen.

Waardering trainers
Tijdens de rondvraag hield een lid van Haag Atletiek een pleidooi om de trainers meer te waarderen en de communicatie over de coronamaatregelen van meer perspectief te voorzien. De voorzitter zegde toe binnenkort een digitale bijeenkomst met de trainers te beleggen.

Nieuws Haag Atletiek Overzicht