Wie wordt onze nieuwe penningmeester?

De penningmeester is belast met het vastleggen van en de verantwoording over alle financiële transacties van Haag Atletiek. De financiële verantwoording alsmede de jaarbegroting worden, na overleg met het bestuur, ter goedkeuring aangeboden aan de Ledenraad.

De penningmeester werkt nauw samen met  contributie administrateur en de ledenadministrateur.
Op dit moment zitten we midden in de conversie naar AllUnited en bekijken we graag samen met de nieuwe penningmeester de verdere inrichting en de taakverdeling tussen penningmeester en administrateur.
De penningmeester voert de financiële hoofdadministratie  en let daarbij op de betalingen van rekeningen namens de vereniging en het innen van contributies, donaties, boetes, sponsorgelden en subsidies.
Jaarlijks stelt hij een begroting en balans op. Daarbij overlegt hij met de diverse commissies en bestuursleden over de deelbegrotingen en verzorgt de voortgangsrapportages en het financieel jaarverslag.
Tevens adviseert de penningmeester over gebruik accommodatie door derden en adviseert over verzekeringen en het vergoedingenbeleid. Tot slot regelt de penningmeester de controle op de boekhouding en de jaarstukken door de kascontrolecommissie en levert daarvoor de benodigde informatie.
Penningmeester is bij voorkeur werkzaam (geweest) in een financiële management positie en/of is penningmeester van een soortgelijke vereniging geweest en is op de hoogte van de wettelijke en fiscale eisen waaraan de financiën van een vereniging moeten voldoen.
AANDACHTSPUNTEN

Financiën:
– coördineert en ziet toe op de dagelijkse boekhouding, uitgevoerd door de verenigingsadministrateur:
– betalingen van rekeningen namens de vereniging
– inning van gelden: contributies, donaties, boetes, sponsorgelden, subsidies, e.d.

Begroting en balans:
– opstellen balans, resultatenrekening en begroting
– bewaakt de toegekende budgetten, signaleert afwijkingen en doet voorstellen voor
tussentijdse wijzigingen
– overlegt met de diverse commissies en bestuursleden over de deelbegrotingen
– verzorgt voortgangsrapportages en het financieel jaarverslag

Contractbeheer:
– adviseert over gebruik accommodatie door derden
– adviseert inzake de benodigde kwalitatief juiste verzekeringen
– adviseert en ziet toe op het vergoedingenbeleid
– adviseert inzake het sponsorbeleid over tarieven etc.

Kascommissie:
– regelt dat de kascontrolecommissie de boekhouding en de jaarstukken kan controleren
– levert op juiste wijze de benodigde informatie

Verantwoordelijk (V) voor of zitting (Z) hebbend in de volgende commissies of overlegorganen:
-Administrateur algemene administratie (V)
-Leden administratie (V)
-Contributie administratie (V)

Bij interesse of vragen kan kontakt opgenomen worden met Jaap Turkesteen (voorzitterhaagatletiek@gmail.com) of Wim van Es (sechaag@gmail.com)