Gedragsregels

Het bestuur van Haag Atletiek neemt grensoverschrijdend gedrag en seksuele intimidatie serieus. De gedragsregels voor sportbegeleiders die het NOC*NSF hierover heeft opgesteld zijn door alle landelijke sportbonden, en daarmee ook door Haag Atletiek, onderschreven. De regels zijn gemaakt om risico’s op ongewenst gedrag in de relatie van sporter met trainer of begeleider te verkleinen. Ze fungeren als toetssteen voor het gedrag van begeleiders en sporters in concrete situaties.

• De trainer/begeleider moet zorgen voor een omgeving en een sfeer waarbinnen de sporter zich veilig voelt.

• De trainer/begeleider onthoudt zich ervan de sporter te bejegenen op een wijze die de sporter in zijn waardigheid aantast, én onthoudt zich er van om verder in het privé-leven van de sporter door te dringen dan nodig is voor het gezamenlijk gestelde sportieve doel.

• De begeleider onthoudt zich van elke vorm van (machts)misbruik of seksuele intimidatie tegenover de sporter.

• Seksuele handelingen en seksuele relaties tussen de trainer/begeleider en sporter zijn, ongeacht de leeftijd van deze sporter niet gewenst.

• Seksuele handelingen en seksuele relaties tussen de jeugdige sporter tot zestien jaar zijn onder geen beding geoorloofd en worden beschouwd als seksueel misbruik.

• De begeleider mag de sporter niet op een zodanige wijze aanraken dat de sporter en/of de begeleider deze aanraking naar redelijke verwachting als seksueel of erotisch van aard zal ervaren, zoals doorgaans het geval zal zijn bij het doelbewust(doen) aanraken van geslachtsdelen, billen en borsten.

• De begeleider onthoudt zich van seksueel getinte verbale toespelingen of intimiteiten.

• De begeleider zal tijdens training, trainingsstages, wedstrijden en reizen gereserveerd en met respect omgaan met de sporter en met de ruimte waarin de sporter zich bevindt, zoals de kleedkamer of de hotelkamer. Vrouwenkleedkamers zijn enkel toegankelijk voor vrouwen (verboden voor mannen) en vice versa.

• De trainer/begeleider hanteert het ‘vier ogen’ principe. Dit houdt in dat hij/zij nooit alleen is met een minderjarige. Dus dat het contact met een minderjarige altijd plaatsvindt in het bijzijn van minstens een 2e volwassene.

• De begeleider heeft de plicht de sporter te beschermen tegen schade en (machts)misbruik als gevolg van seksuele intimidatie en grensoverschrijdend gedrag.. Daar waar bekend of geregeld is wie de belangen van de (jeugdige) sporter behartigt, is de begeleider verplicht met deze personen of instanties samen te werken, opdat zij hun werk goed kunnen uitoefenen.

• De begeleider zal de sporter geen (im)materiële vergoedingen geven met de kennelijke bedoeling tegenprestaties te vragen. De begeleider aanvaardt geen financiële beloning of geschenken van de sporter die in onevenredige verhouding tot de gebruikelijke dan wel afgesproken honorering staan.

• De begeleider zal er actief op toezien dat deze regels worden nageleefd door iedereen die bij de sporter is betrokken. Indien hij/zij gedrag signaleert dat niet in overeenstemming is met deze regels zal hij de betreffende persoon daarop aanspreken en bij geen verandering/verbetering dit gedrag melden bij de vertrouwenscontactpersoon (VCP) en/of bij het bestuur.

• In die gevallen waarin de gedragsregels niet (direct) voorzien, ligt het binnen de verantwoordelijkheid van de begeleider om in de geest van deze regels te handelen.