Ledenraad

Haag Atletiek kent geen algemene ledenvergadering zoals bij veel verenigingen gebruikelijk is, maar heeft een ledenraad. De ledenraad bestaat uit 21 leden die door de leden van de vereniging zijn gekozen. Minimaal twee keer per jaar vindt een bijeenkomst plaats tussen het bestuur en de ledenraad. De ledenraad vertegenwoordigt daarin alle leden van Haag Atletiek. De leden komen daarom uit alle onderdelen van de vereniging en zijn daarmee makkelijk aanspreekbaar. De bijeenkomsten tussen bestuur en de ledenraad zijn voor alle leden toegankelijk.

Per 1 januari 2018 is de samenstelling van de ledenraad als volgt:

Henk Kop (voorzitter)
Rob de Does
Jacqueline van der Els
Corry Fransen
Ton Gerritsen
Cok van der Hoeven
Jelle de Kleine
Pieternel Kranendonk
Henk van Leeuwen
Frits Maas
Ellen Oostvogel
Michel van Osch
Gaby Overtoom
Helmy Pluis
Jos Ruiter
Bart van der Spek
Bas Uitbeijerse
Dirk Versluis
Bert Wentink
Paul Wernert
Dorothé van Westering

Een lid van de ledenraad wordt gekozen voor een periode van drie jaar en is driemaal herkiesbaar. Op 1 januari van elk jaar treden zeven leden van de ledenraad af.
Een lid dat zich kandidaat wil stellen moet dit vóór 1 december van het voorafgaande jaar schriftelijk kenbaar maken aan (de secretaris van) het bestuur. Voorwaarde is dat de kandidaat minimaal 18 jaar oud is. Daarnaast moet de kandidaatstelling worden ondersteund door vijf andere stemgerechtigde leden van de vereniging, door vermelding van hun naam en handtekening op de schriftelijke kandidaatstelling.

De ledenraad heeft Henk Kop tot voorzitter gekozen. Hij is bereikbaar onder telefoonnummer 06 – 52 67 76 61 en via LedenraadHaag@gmail.com


Besluitenlijst van de ledenraad

De besluitenlijst van de ledenraad vind je hier.

Meer informatie over de (bevoegdheden van de) ledenraad tref je aan in de statuten en het huishoudelijk reglement van de vereniging. Deze staan op de website opgenomen onder Vereniging, bij het onderwerp Lidmaatschap.