Oproep kandidaatstelling ledenraad Haag Atletiek

SAMENSTELLING LEDENRAAD PER 1-1-2020
Eind 2018 hebben verkiezingen plaatsgevonden voor de ledenraad 2019
Per 1 januari 2020 treden 7 van de 21 leden van de ledenraad af.  Drie van hen hebben zich herkiesbaar gesteld. Dat zijn:
 Ton Gerritsen;
 Corry Fransen;
 Rob de Does.
Daarnaast zijn er vier leden tussentijds aftredend.

De aftredende leden van de ledenraad hebben een aantal kandidaten gepolst die positief hebben gereageerd op het lidmaatschap van de ledenraad, te weten:
  Mark Bovens;
  Bert Lammerts;
  Jeroen van Aken;
  Maikel van Gemert;
  Maurik de Groot

OPROEP
Wil jij je kandidaat stellen voor de ledenraad? Dat kan!
Je moet dit vóór 1 december van het voorafgaande jaar schriftelijk kenbaar maken aan (de secretaris van) het bestuur. Voorwaarde is dat de kandidaat minimaal 18 jaar oud is. Daarnaast moet de kandidaatstelling worden ondersteund door vijf andere stemgerechtigde leden van de vereniging, door vermelding van hun naam en handtekening op de schriftelijke kandidaatstelling.

ALS ER MEER KANDIDATEN ZIJN DAN OPENVALLENDE PLAATSEN IN DE LEDENRAAD, ZULLEN ER IN DECEMBER VERKIEZINGEN WORDEN GEHOUDEN.

Vragen? Neem dan contact op met Henk Kop, de voorzitter van de ledenraad
T   06 – 52 67 76 61
M  LedenraadHaag@gmail.com