Penningmeester gezocht.

Wij zijn op zoek naar een nieuwe penningmeester. Een financieel expert die enkele dagdelen per week zijn ziel en zaligheid in onze financiën wil steken.

Wat ga je doen?
De penningmeester is belast met het vastleggen van en de verantwoording over alle financiële transacties van Haag Atletiek. De financiële verantwoording alsmede de jaarbegroting worden, na overleg met het bestuur, ter goedkeuring aangeboden aan de Ledenraad. De penningmeester werkt nauw samen met contributie-administrateur en de ledenadministrateur.

De penningmeester voert de financiële hoofdadministratie en let daarbij op de betalingen van rekeningen namens de vereniging en het innen van contributies, donaties, boetes, sponsorgelden en subsidies.

Jaarlijks stelt hij een begroting en balans op. Daarbij overlegt hij met de diverse commissies en bestuursleden over de deelbegrotingen en verzorgt de voortgangsrapportages en het financieel jaarverslag.

Tevens adviseert de penningmeester over gebruik accommodatie door derden en adviseert over verzekeringen en het vergoedingenbeleid. Tot slot regelt de penningmeester de controle op de boekhouding en de jaarstukken door de kascontrolecommissie en levert daarvoor de benodigde informatie.

In transitie
Op dit moment zitten we midden in de conversie naar het administratiesysteem AllUnited en bekijken we graag samen met de nieuwe penningmeester de verdere inrichting en de taakverdeling tussen penningmeester en administrateur.

Wat breng je mee? De penningmeester is bij voorkeur werkzaam (geweest) in een financiële managementpositie en/of is penningmeester van een soortgelijke vereniging geweest en is op de hoogte van de wettelijke en fiscale eisen waaraan de financiën van een vereniging moeten voldoen.

Aandachtspunten

Financiën:

– coördineert en ziet toe op de dagelijkse boekhouding, uitgevoerd door de verenigingsadministrateur
– betalingen van rekeningen namens de vereniging – inning van gelden: contributies, donaties, boetes, sponsorgelden, subsidies, e.d.

Begroting en balans:

– opstellen balans, resultatenrekening en begroting
– bewaakt de toegekende budgetten, signaleert afwijkingen en doet voorstellen voor tussentijdse wijzigingen
– overlegt met de diverse commissies en bestuursleden over de deelbegrotingen
– verzorgt voortgangsrapportages en het financieel jaarverslag

Contractbeheer:

– adviseert over gebruik accommodatie door derden
– adviseert inzake de benodigde kwalitatief juiste verzekeringen
– adviseert en ziet toe op het vergoedingenbeleid
– adviseert inzake het sponsorbeleid over tarieven etc.

Kascommissie:

– regelt dat de kascontrolecommissie de boekhouding en de jaarstukken kan controleren
– levert op juiste wijze de benodigde informatie

Verantwoordelijk (V) voor of zitting (Z) hebbend in de volgende commissies of overlegorganen:

-Administrateur algemene administratie (V)
-Leden administratie (V)
-Contributie administratie (V)

Interesse?
Bij interesse of vragen kan contact opgenomen worden met Jaap Turkesteen (voorzitterhaagatletiek@gmail.com) of Wim van Es (sechaagatletiek@gmail.com)

Meer over HAAG Atletiek
Met 1.700 leden is HAAG Atletiek bijna de grootste sportvereniging van Den Haag en behoort tot de top 5 van atletiekverenigingen in Nederland. Bij ons wordt atletiek beoefend in de volle breedte van de sport. Van kogelstoten en speerwerpen tot sprinten en lange afstand, met een aanbod voor jeugd tot en met 55+.

Vol van ambitie
De ambitie van HAAG Atletiek is neergelegd in haar missie. Deze luidt: “HAAG Atletiek wil een atletiekvereniging aan de Laan van Poot zijn die midden in de samenleving staat waarbij zij wil zorg dragen voor het scheppen van een klimaat en omstandigheden, continu aangepast aan de veranderende tijdgeest, waarin zowel top- als breedtesport gelegenheid krijgen zich verder te ontwikkelen en te floreren.”

100 jaar HAAG Atletiek
In 1913 besluit een aantal sportieve Hagenaars de atletiekvereniging ‘Vlug en Lenig’ op te richten. Twee van hen, de gebroeders Van Rappard, hebben een tante die op 24 januari jarig is. Ze stellen voor de oprichtingsdatum daarop te bepalen en aldus geschiedde. Door een fusie met de in 1922 opgerichte ‘ De Trekvogels’ werd de naam uitgebreid tot ‘Vlug en Lenig / De Trekvogels Combinatie’. Na nog een paar kleinere fusies en toevoegingen in de naam heeft begin 1991 de fusie met ‘Olympia 48’ tot de huidige naam HAAG Atletiek geleid.

Haag staat voor talent
HAAG Atletiek kan trots terugkijken. In het verleden zijn tal van sportieve prestaties geleverd die de hardloopvereniging op de kaart hebben gezet (Elly van Hulst, Frans Maas, Stella Jongmans, Troy Douglas). En ook nu nog is Haag Atletiek een prominente atletiekvereniging met (inter)nationale toppers (Rosina Hodde, Khalid Choukoud, Erik van Vreumingen, Fabian Florant). In 2015 en 2016 is wonnen de mannen van HAAG Atletiek het Nederlands Kampioenschap voor teams.